Sadrzaj
U proizvodnom lancu FKS-a svi tehnološki procesi, od prerade ulaznih sirovina do izrade finalnih proizvoda, povezani su u jedinstvenu produkcionu celinu. Kontinuirana investiciona ulaganja u proširenje, rekonstrukciju i modernizaciju postrojenja pružaju široke mogućnosti za razvoj i osvajanje novih proizvoda, odnosno promenu ili proširenje proizvodnog programa. Mnoga tehnološka rešenja FKS-a, koja su istovremeno bila i najsavremenija ostvarenja u kablovskoj tehnologiji, po prvi put su primenjena u našoj zemlji.
Tako je bilo 1957. godine, sa podmorskim kablovima, odnosno elektrifikacijom jadranskih ostrva, 1963. godine sa prvim domaćim koaksijalnim kablom, 1971. godine sa energetskim kablovima izolovanim umreženim polietilenom itd., a danas je to: vertikalna linija za proizvodnju visokonaponskih kablova izolovanih umreženim polietilenom i teških rudarskih kablova, zatim tehnologija radijacionog ozračivanja izolovanih provodnika, proizvodnja kablova sa nemetalnim provodnikom optičkih kablova,termoskupljajući kablovski pribor kao i proizvodnja široke klase radiofrekventnih mikrokablova, seizmičkih kablova i mikrokablova za specijalne namene.
Realizaciju vrhunske tehnologije obezbeđuje primena moderne opreme.
U proizvodnji konektora, odnosno elektromehaničkih proizvoda, primenjena je najsavremenija tehnologija mehaničke obrade, automatska galvanizacija itd. Sve faze proizvodnje u FKS-u baziraju se na najsavremenijem mašinskom parku. FKS poseduje savremeni elektronski računski centar sa terminalskom mrežom kojom su povezane terminalske jedinice na svim lokacijama FKS-a. Permanentnim praćenjem i obradom podataka iz oblasti tehničkih, komercijalnih i ekonomskih poslova, obradom iz oblasti matematičko-tehničkih zadataka za potrebe razvojnih i drugih tehničkih poslova, elektronska obrada podataka je primenjena u svim oblastima rada.
Kontrola kvaliteta je sastavni deo proizvodnog procesa. Rutinska ispitivanja vrše se na svakom proizvodu u toku i posle njegove izrade, a tipska ispitivanja vrše se u laboratorijama Instituta FKS.
Permanentnom kontrolom ulaznih repromaterijala i dugogodišnjom poslovnom saradnjom sa svojim dobavljačima, FKS obezbeđuje visok nivo kvaliteta ulaznih materijala i sirovina, a odabiranjem takvih koji će dati najbolje rezultate u finalnom proizvodu, omogućeno je optimalno korišćenje raspoloživih kapaciteta. Primena novih tehnologija i osvajanje novih proizvoda praćeno je investiranjem u nova ispitna postrojenja, tako da FKS danas raspolaže najmodernijim ispitim stanicama i laboratorijama, što omogućuje jedinstven kvalitet finalnih proizvoda.

[ Opšti podaci ] [ Sistem kvaliteta ]  [Tehničko-tehnološki potencijal] [ Razvoj i istraživanje ]
[ Proizvodni program ]
:
[ Energetski kablovi ] [ Proizvodi od bakra, aluminijuma i čelika ] [ Telekomunikacioni kablovi ]
[ Lak žica ] [ Industrijska elektronika ] [ Mikrokablovi i provodnici ] [ Konektori i terminali ]
[ Sastavni delovi od elektroizolacionih materijala ]
[ Grejni kablovi i grejni sistemi ]
[ Specijalni program - Medicinski pribor ] [ Elektropriključci i kablovska konfekcija ]
[ Izolovani provodnici za elektroenergetiku ] [ Kablovski pribor ] [ Inženjering ] [ Oprema ]