sadrzaj.jpg (6737 bytes)


Telekomunikacioni kablovi

OPTIČKI KABLOVI


Holding ˝Kablovi˝ a.d. - Fabrika telekomunikacionih kablova ˝FKS-TKL˝ uspešno je osvojila
proizvodnju i dobila sertifikate Republičke agencije za elektronske komunikacije (RATEL) za
optičke kablove sa 24 optička vlakna u žili.


TO SM 03 (10x24)xllx0,4x3,5 CMAN G652D  −  optićki kabl sa 240 optičkih vlakana G652D
TO SM 03 (12x24)xllx0,4x3,5 CMAN G652D  −  optićki kabl sa 288 optičkih vlakana G652D
TO SM 03 [(7x24)xllx0,4x3,5+(1x24)xlllx0,35x5] CMAN (G652D+G655)
   − optićki kabl sa 168 optičkih vlakana G652D i 24 optička vlakna G655
TO SM 03 [(9x24)xllx0,4x3,5+(1x24)xlllx0,35x5] CMAN (G652D+G655)
   −  optićki kabl sa 216 optičkih vlakana G652D i 24 optička vlakna G655
TO SM 03 [(11x24)xllx0,4x3,5+(1x24)xlllx0,35x5] CMAN (G652D+G655)
   −  optićki kabl sa 264 optičkih vlakana G652D i 24 optička vlakna G655
TO SM 03 (1x24)xllx0,4x3,5 CMAN G652D  −  optićki kabl sa 24 optičkih vlakana G652D
- po zahtevu i drige konstrukcije


Kablovi tipa :
TO SM 03 (04) nemetalni
TO SM 19 armirani
TO SM 09 uvlačni
TO SM 31 samonosivi

Prenosne karakteristike optičkih vlakana u kablu

U tabelama koje slede date su karakteristike monomodnih (SM) i multimodnih optičkih vlakana za telekomunikacione LAN i CATV mreže.

T 1. Monomodno optičko vlakno sa step indeksom prelamanja (Matched Cladding)

a./ OPTIČKE KARAKTERISTIKE

Optičko slabljenje max. vrednost Kategorija (dB/Km):
A B
u opsegu 1300 do 1310 nm 0,40 0,50
za 1550 nm 0,25 0,30
Disperzija max. vrednost:
u opsegu 1300 do 1310 nm 3,50 pS/nm.Km
za 1550 nm 20,0 pS/nm.Km
Prečnik polja moda: (mikrona) 9 do 10 +/- 10%
Granična tal. dužina : 1100 do 1280 nm

b./ GEOMETRIJSKE KARAKTERISTIKE

Prečnik opt. omotača (mikrona): 125 (+/- 2)
Eliptičnost opt. omotača max.: 2 %
Greška koncentričnosti max.: 1,0 mikron
Dvostruki sloj akrilatne primarne
zaštite, prečnika: 250 (+/- 15) mikrona

c./ MEHANIČKE KARAKTERISTIKE

Skrin test ( 1s ) min. vrednost: 1 %

Slabljenje usled makrosavijanja ( 100 namotaja na trnu prečnika 60 mm ):

za 1300 nm 0,05 dB max.
za 1550 nm 0,10 dB max.

Karakteristike SM optičkih vlakana su uskladjene sa medjunarodnim preporukom Rec. CCITT G. 652.

Pored optičkih monomodnih vlakana u širokopojasnim mrežama može se očekivati primena i multimodnih opt. vlakana sa gradijentnim profilom indeksa prelamanja posebno u slučajevima kada se teži smanjenju cene terminalnih jedinica i kada je potrebno ostvariti veći broj konektorskih priključaka gde multimodno optičko vlakno zbog većeg prečnika jezgra ima prednosti. Multimodna optička vlakna nalaze sve veću primenu u LAN mrežama zbog toga navodimo karakteristike multimodnih optičkih vlakana sa prečnikom jezgra 50 i 62,5 mikrona koja kao standardna egzistiraju u medjunarodnim standardima.

T 2. Multimodna optička vlakna sa gradijentnim profilom indeksa prelamanja 50 i 62,5 mikrona

MULTIMODNO GRADIJENTNO VLAKNO 50/125 62,5/125 mikr.

a./ Optičke karakteristike:

Optičko slabljenje:
za 850 nm max. 2,50 dB/Km 3,50 dB/Km
za 1300 nm max. 0,70 dB/Km 1,20 dB/Km
Propusni opseg:
za 850 nm min. ( MHz.Km ) 400 200
za 1300 nm min. ( MHz.Km ) 600 500
Numerička apertura: 0,20 (+/- 0,02 ) 0,275(+/- 0,015)

b./ Geometrijske karakteristike:

Prečnik jezgra vlakna , mikrona 50 ( +/- 3 ) 62,5 (+/- 3)
Prečnik opt. omotača, mikrona 125 (+/- 2 ) 125 (+/- 2 )
Prečnik primarne zaštite, mikrona 250 (+/- 10)

c./ Mehaničke karakteristike:

Skrin test ( 1 S ) min. 5 %

Konstrukcija optičkog kabla

Osnovni elementi konstrukcije nemetalnog optičkog kabla predvidjenog za uvlačenje u cevi prikazani su na slici 1.

Sl. 1.

Jezgro optičkog kabla sačinjavaju: rasteretni element, optička vlakna koja su postavljena unutar cevi sekundarne zaštite, masa za punjenje i pojasna izolacija sa elementima za rasterećenje. Centralni rasteretni element kabla može biti izradjen od čelične pocinkovane žice visoke zatezne čvrstoće ili ako su u pitanju nemetalni optički kablovi od staklenog rovinga impregnisanog epoksi/poliester smolama. Prečnik centralnog elementa kabla uskladjen je sa zahtevima u pogledu mehaničkih karakteristika kabla.

Cevi sekundarne zaštite sadrže do 6 optičkih vlakana koja se medjusobno razlikuju po boji primarne zaštite. Dimenzije cevčica su:

2,0/1,20mm ( +/- 0,05mm, spoljašnji/unutrašnji prečnik cevi ) za konstrukcije sa jednim ili dva opt. vlakna u istoj cevi sek. zaštite,

2,8/1,70mm ( +/- 0,06mm, spoljašnji/unutrašnji prečnik cevi ) za konstrukcije sa četiri ili šest opt. vlakana u istoj cevi sek. zaštite.

NEMETALNI OPTIČKI KABLOVI ZA POLAGANJE U CEVI UDUVAVANJEM
TO SM 03 (ili 04)...

na početak...

Optički kablovi tipa TO SM 03... i TO SM 04... izradjeni su bez metalnih elemenata, predvidjeni su za polaganje u cevi postupkom uduvavanja. Za noseće elemente kabla koristi se aramidno vlakno i rasteretni element od staklo-plastike. Kablovi su izradjeni sa sekundarnom zaštitom u vidu cevčice sa punjenjem medjuprostora vodonepropusnom masom . Kablovi mogu biti sa omotačem od polietilena (03) ili PVC-a (04).

Osnovne tehničke karakteristike nemetalnih opt. kablova:

Vrednost optičkog slabljenja max. dB/Km , kategorija: A B
za 1300nm 0,40 0,50
za 1550nm 0,25 0,30
Temperaturni opseg primene kablova:
u toku eksploatacije - 300 C do + 700 C
za vreme polaganja - 50 C do + 50 0 C
Minimalni poluprečnik savijanja kabla iznosi: 20 x prečnik kabla
Najveća dozvoljena vučna sila iznosi: 1550 N
Broj optičkih vlakana u kablu Prečnik kabla, max
mm
Masa kabla (približno)
Kg/Km
4, 6, 8, 10 i 12 11,40 103
16 12,90 120
18 i 20 14,0 145
22 i 24 14,0 144
26,28 i 32 15,70 175
36 i 40 17,50 215
44 i 48 19,10 262

ARMIRANI OPTIČKI KABLOVI ZA POLAGANJE DIREKTNO U ZEMLJU
TO SM 19 P...

na početak...

Optički kablovi tipa TO SM 19 P... izradjeni su sa armaturom od čeličnih traka, predvidjeni su za direktno polaganje u zemlju. Za noseće elemente kabla koristi se aramidno vlakno i rasteretni element od čelične pocinkovane žice (ili staklo-plastike). Kablovi su izradjeni sa sekundarnom zaštitom u vidu cevčice sa punjenjem medjuprostora vodonepropusnom masom.

Osnovne tehničke karakteristike armiranih opt. kablova :

Vrednost optičkog slabljenja max. dB/Km , kategorija: A B
za 1300nm 0,40 0,50
za 1550nm 0,25 0,30
Temperaturni opseg primene kablova:
u toku eksploatacije - 300 C do + 700 C
za vreme polaganja - 50 C do + 50 0 C
Minimalni poluprečnik savijanja kabla iznosi : 20 x prečnik kabla.
Najveća dozvoljena vučna sila iznosi : 2200 N.
Broj optičkih vlakana u kablu Prečnik kabla, max
mm
Masa kabla (približno)
Kg/Km
4, 6, 8, 10 i 12 16,50 345
16 14.10 405
18 i 20 15,80 426
22 i 24 16,90 480
26,28 i 32 15,90 430
36 i 40 17,60 475
44 i 48 18,80 485

UVLAČNI OPTIČKI KABLOVI ZA POLAGANJE U CEVI
TO SM 09 P...

na početak...

Optički kablovi tipa TO SM 09 P... izradjeni su sa slojevitim omotačem od Al - kopolimer trake debljine 0,20mm koja je zalepljena za polietilenski plašt, predvidjeni su za uvlačenje u cevi gradske kablovske kanalizacije. Za noseće elemente kabla koristi se aramidno vlakno i rasteretni element od čelične pocinkovane žice (ili staklo-plastike). Kablovi su izradjeni sa sekundarnom zaštitom u vidu cevčice sa punjenjem medjuprostora vodonepropusnom masom.

Osnovne tehničke karakteristike armiranih opt. kablova :

Vrednost optičkog slabljenja max. dB/Km , kategorija: A B
za 1300nm 0,40 0,50
za 1550nm 0,25 0,30
Temperaturni opseg primene kablova:
u toku eksploatacije - 300 C do + 700 C
za vreme polaganja - 50 C do + 50 0 C
Minimalni poluprečnik savijanja kabla iznosi : 20 x prečnik kabla
Najveća dozvoljena vučna sila iznosi : 1600 N
Broj optičkih vlakana u kablu Prečnik kabla, max
mm
Masa kabla (približno)
Kg/Km
4, 6, 8, 10 i 12 12,70 115
16 13,80 158
18 i 20 15,20 180
22 i 24 16,20 205
26,28 i 32 14,00 165
36 i 40 15,10 185
44 i 48 16,30 210

SAMONOSIVI OPTIČKI KABLOVI
TO SM 31 P...

na početak...

Optički kablovi tipa TO SM 31 P... izradjeni su sa slojevitimom otačem od Al - kopolimer trake debljine 0,20mm koja je zalepljena za polietilenski plašt, predvidjeni su za postavljanje po nadzemnim stubovima za raspone nom. 50m. Centralni rasteretni element kabla izradjen je od stakloplastike (ili od čelične pocinkovane žice). Kablovi su izradjeni sa sekundarnom zaštitom u vidu cevčice sa punjenjem medjuprostora vodonepropusnom masom . Noseće uže kabla (5) je od čelične pocinkovane žice nom. prečnika 3.0mm.

Osnovne tehničke karakteristike samonosivih opt. kablova :

Vrednost optičkog slabljenja max. dB/Km , kategorija: B
za 1300nm 0,50
za 1550nm 0,30
Temperaturni opseg primene kablova:
u toku eksploatacije - 300 C do + 700 C
za vreme polaganja - 50 C do + 50 0 C
Minimalni poluprečnik savijanja kabla iznosi : 20 x prečnik kabla
Najveća dozvoljena vučna sila iznosi : 3600 N
Masa samonosivog optičkog kabla za konstrukcije
do 12 optičkih vlakana iznosi:
app. 198 Kg/km
Spoljašnje dimenzije kablova (do 12 opt. vlakana ) : 12,70x20,10mm


sadrzaj.jpg (6737 bytes)