Grejni kablovi grejni sistemi

Grejni sistem zasnovan na površinskom efektu

THERM TRAC TM

Grejni sistemi zasnovani na skin efektu. Grejni elemenat therm - trac sistema sadrži fero magnetnu grejnu cev i bakarni, izolovani provodnik otporan na toplotu. Ove dve componete su spojene jedna sa drugom na jednom kraju strujnog kola sa provodnikom položenim unutar grejne cevi i spojene sa izvorom naizmenične struje na drugom kraju. Kada se sistem stavi pod napon, struja teče kroz provodnik otporan na toplotu do tačke spajanja, onda se koncentriše prema unutrašnjoj površini grejne cevi pod dejstvom skin efekta i pratećeg efekta blizine (proximity effect).

Pogodnosti:
-
Obezbeđuje se sa jednog napojnog mesta jednobrazno grejanje cevovoda dužine do 24 km (15 milja).
- polaganje na prethodno izolovanim cevovodima.
- Može da radi bezbedno iznad zemlje, u zemlji ili pod vodom.
- Ima dobru mehaničku otpornost.