UPRAVLJANJE KVALITETOM U INDUSTRIJI KABLOVA

Upravljanje kvalitetom sprovodi se preko realizacije svih aktivnosti ukupne funkcije upravljanja, na čijem je vrhu Generalni direktor.

Generalni direktor je preko Poslovnika o kvalitetu FKS definisao:
- Politiku kvaliteta,
- Ciljeve kvaliteta,
- Organizaju preduzeća,
- Odgovornosti i ovlašćenja zaposlenih,
- Procesnu mapu i
- Dokumentaciju IMS-a (Integrated Management System),
čijom se doslednom primenom u praksi realizuje Sistem menadžmenta kvalitetom (Quality Management System - QMS) saglasno seriji standarda ISO 9000 i Environmental Management System - EMS.

Istorijat usaglašenosti IMS sa zahtevima verifikovan je tokom niza godina od strane ovlašćenih institucija koje su obavljale verifikaciju i validaciju FKS-a izdavanjem odgovarajućih sertifikata.

Od 1996-1997. godine FKS je posedovala nacionalne QMS sertifikate za pojedine organizacione celine, a

1997. godine izvršena je PRVA međunarodna SERTIFIKACIJA celokupnog QMS u FKS prema standardu ISO 9001:1994.
Sertifikat je izdalo sertifikaciono telo:
- SQS (Swiss Association for Quality and Management Systems), koja je članica međunarodne organizacije IQNet (The International Certification Network).
Sertifikacija je obavljena u saradnji sa YUQS-om Beograd.
U periodu važenja sertifikata obavljene su dve redovne nadzorne provere QMS-a.

2001. godine izvršena je DRUGA međunarodna SERTIFIKACIJA QMS-a u FKS takođe prema standardu ISO 9001:1994.
Sertifikat je izdalo sertifikaciono telo:
- CSQ (Italian Certification of Company Quality Systems), koja je takođe članica IQNet-a.
Sertifikacija je obavljena takođe u saradnji sa YUQS-om Beograd.
U periodu važenja sertifikata obavljene su dve redovne nadzorne provere QMS-a.

2003. godine izvršena je TREĆA međunarodna SERTIFIKACIJA QMS-a u FKS, koja je bila i RESERTIFIKACIJA na standard ISO 9001:2000.
Sertifikat je izdalo sertifikaciono telo:
- OQS (Österreichische Akkreditierungsgesetz), koja je takođe članica IQNet-a.
Sertifikacija je obavljena u saradnji sa EVROCERT-om Beograd.
U periodu važenja sertifikata obavljene su dve redovne nadzorne provere QMS-a.

2006. godine izvršena je ČETVRTA međunarodna SERTIFIKACIJA QMS-a u FKS takođe prema standardu ISO 9001:2000.
Sertifikat je izdalo sertifikaciono telo:
- OQS koja je članica IQNet-a i deo Qualityaustria (Qulity Austria Training, Certifikacion and Evaluation Ltd.),.
Sertifikacija je obavljena takođe u saradnji sa EVROCERT-om Beograd.
U periodu važenja sertifikata obavljene su dve redovne nadzorne provere QMS-a.

2009. godine izvršena je PETA međunarodna SERTIFIKACIJA QMS-a u FKS takođe prema standardu ISO 9001:2000.
Sertifikat je izdalo sertifikaciono telo:
- QUALITYaustria koja je članica IQNet-a.
Sertifikacija je obavljena takođe u saradnji sa EVROCERT-om Beograd.

2010. godine izvršena redovna godišnja nadzorna provera QMS-a u FKS je, koja je bila i RESERTIFIKACIJA na standard ISO 9001:2008.
Sertifikat je izdalo sertifikaciono telo:
- Qualityaustria (Österreichische Akkreditierungsgesetz), kao članica IQNet-a.
Aktivnosti su obavljene u saradnji sa EVROCERT-om Beograd.

2012. godine izvršena je ŠESTA međunarodna SERTIFIKACIJA IMS-a u FKS prema standardima: ISO 9001:2008 i ISO 14001:2004.
Sertifikat je izdalo sertifikaciono telo:
- YUQS koja je članica IQNet-a.

2015. godine izvršena je SEDMA međunarodna SERTIFIKACIJA IMS-a u FKS prema standardima: ISO 9001:2008 i ISO 14001:2004.
Sertifikat je izdalo sertifikaciono telo:
- YUQS koja je članica IQNet-a.

2018. godine izvršena je OSMA međunarodna SERTIFIKACIJA IMS-a u FKS prema standardima: ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015.
Sertifikat je izdalo sertifikaciono telo:
- YUQS koja je članica IQNet-a.

2021. godine izvršena je DEVETA međunarodna SERTIFIKACIJA IMS-a u FKS prema standardima: ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015.
Sertifikat je izdalo sertifikaciono telo:
- YUQS koja je članica IQNet-a.

UVEDENI I SERTIFIKOVANI IMS FKS-U SLUŽI KAO SREDSTVO ZA OBEZBEĐENJE USAGLAŠENOSTI PROIZVODA I USLUGA SA SPECIFICIRANIM ZAHTEVIMA, KAO I ZA UPRAVLJANJE OTPADNIM MATERIJALIMA.

Obezbeđenje usaglašenosti proizvoda i usluga sa specificiranim zahtevima zasniva se pre svega na konceptu prevencije, kontrolisanju i ispitivanju ulaznih materijala, proizvoda u toku procesa i gotovih proizvoda.

Za kvalitet svojih proizvoda Industrija kablova poseduje ateste - sertifikate koje su izdale ovlašćene institucije iz zemlje i inostranstva.

Sertifikovani IMS pratimo, održavamo i unapređujemo putem:
- upravljanja rizicima, liderstvom, ...,
- dokumentovanja procedura, uputstava, radnih uputstava, ...,
- definisanja obaveza i odgovornosti rukovodstva i svih zaposlenih,
- planiranja aktivnosti u svim procesima delovanja preduzeća,
- obezbeđenja resursa za procese,
- realizacije proizvodnih i ostalih procesa,
- stalnih praćenja, merenja, analiza i poboljšanja procesa,
- upravljanja otpadnim materijalima.