sadrzaj.jpg (6737 bytes)

Institut FKS

Vatrootporni beshalogeni energetski kablovi i provodnici

LABORATORIJA ZA ISPITIVANJE OTPORNOSTI PREMA GORENJU

Savremeno trzište zahteva proizvode koji moraju biti vrhunskog kvaliteta i zadovoljiti vazeće svetske standarde. Zadnjih godina je posvećena posebna pažnja otpornosti proizvoda prema požaru.U tu svrhu postoje mnogi standardi koji propisuju ispitivanja otpornosti prema gorenju.

Prateći svetske tokove Fabrika kablova Jagodina je opremila Laboratoriju u kojoj se mogu ispitivati proizvodi koji treba da zadovolje vazeće svetske standarde po pitanju otpornosti prema gorenju.

U veoma dobro opremljenoj laboratoriji mogu se vršiti ispitivanja na repromaterijalima, poluproizvodima i proizvodima kako kablovske tako i nekablovske industrije.

Ispitivanja se obavljaju po mnogim svetskim standardima. Pomenućemo neke od njih: IEC, VDE, PS, NF, IEEE, UL, SS, GS i tako dalje.

* Laboratorija je opremljena digistorima u kojima se vrše ispitivanja u različitim metalnim zaklonima sa različitim gorionicima.

* Posedujemo gorionik snage 1 kW opremljen termoparom,. koji evidentira ternperaturu na termometru sa pisačem. Koristi se za ispitivanja po standardu IEC 332-1 koji odgovara standardu NF C 32-070 kategorija C2 kao i drugim komparativnim metodama ispitivanja.

* Gorionik sa mogućnošću podešavanja plamena merenjem protoka gasa i vazduha koristi se za ispitivanje po standardu IEC 332-3 gorenje kablova u snopu, koji se obavlja u metalnoj komori 4x2x1 m sa metalnim lestvicama. Standard IEC 332-3 je saglasan sa VDE 0472 deo 804 metoda C, kao i sa NF C 32-072.

* Metodom IEC 331 koja odgovara i VDE 0472 deo 814 se ocenjuje funkcionalnost kabla u uslovima požara. Funkcionalnost kabla podrazumeva da kabl nastavlja da radi i kada je izložen direktnom dejstvu definisanog izvora plamena, u propisanom vremenskom periodu, a da kroz kakbl teče struja definisanog nopona i jačine.

Izvor plamena je trakasti gorionik duzine 600 mm, u kome sagoreva smeša propan gasa i vazduha.
Za sve vreme ispitivanja kroz žile na kablu mora da teče struja pri nazivnom naponu kabla.
Protok struje kroz svaku zilu prati se pomocu signalne sijalice na komandnom pultu.

* Merenje gustine dima nastalog pri sagorevanju kablova po IEC 1034 obavlja se u metalnoj komori oblika kocke unutrašnjih dimenzija 3 m u kojoj se vrši paljenje kablova. Izvor plamena je alkoholna smeša.
Ispitnu opremu čine još izvor svetlosti i foto ćelija sa pisačem. Fotoćelija registruje svaku promenu svetlosnog fluksa te je odštampa na pisaču. Tako se očitava procenat propuštene svetlosti za vreme gorenja kabla.

* Merenje kiseoničnog i temperaturnog indeksa po metodi ASTM D2863, IEC 332-3 tacka 88 i drugim svetskim standardima, vrši se na aparatu firme "Stanton Redcraft".
Uzorci se postavljaju u staklenu kolonu gde se vrši njihovo podpaljivanje, a koncentracija kiseonika i temperatura se očitavaju na digitalnom brojilu.

* Posedujemo i opremu za određivanje sadržaja halogena i korozivnost gasa nastalih kao produkta sagorevanja a što se ispituje prema standardima IEC 754-1, IEC 754-2 i komparativnim metodama VDE 0472 deo 813 i NF C 20-453 i tako dalje.

OTPORNOST NA GORENJE KABLOVA U SNOPU

 

IEC 332-3
VDE 0472 TeiL 804 prufart C
JUS N.C0,075 postupak D
GOST 12176i tačka 3
NF C 32-072

Po ovoj metodi se gore kablovi koji se montiraju u snopu na metalne lestve smeštene u ispitno,j lkomori dimenzija 4 x 2 x 1 m. Gorionik .je u obliku ravne metalne ploče dužine 341 mm i širine 30 mm na kojoj se nalaze 242 rupe prečnika1,32 mm. Protok vazduha i gasa su tačno definisani standardom.

 

Standard Vreme primene plamena Uslovi ispitivanja
IEC 332-3

U zavisnosti od kategorije 20 min. ili 40 min.

Protok gasa 13,3 l/min. Protolk vazduha 76,7 l/min.
Plamen daje količinu toplote od 73,7 MJ/h
VDE 0472
Teil 804 Prufart "C"
Protok gasa 890 dm3/h
Protok vazduha 4500 dm3/h
JUS N.C0.075 Plamen daje količinu toplote od (73,7 + 1,G8) MJ/h
Protok vazduha (4,6 + 0,28) m3/h
GOST 12 176 Plamen daje količinu toplote od 73,7 MJ/h
Protok vazduha 4,6 m3 /h
NT C 32-072 Plamen daje količinu toplote od 70 MJ/h
Protok glas 800 dm3 /h
Protok vazduha 4,6 m3 /h

 

 

ISPITIVANJE OTPORNOSTI KABLOVA PREMA GORENJU I

(GORENJE POD NAPONOM)

 

lEC 331
VDE 0472 Teil 814

Ovom metodom se ocenjuje funkcionalnost kabla u uslovuna požara.
Funkcionalnost podrazumeva da kabl nastavlja da radi i kada je izložen direktnom dejstvu definisanog izvora plamena, u propisanom periodu, a da kroz kabl teče struja definisane jačine pri nazivnom naponu.

 

Standard Vreme trajanja ispitivanja Uslovi ispitivanja
Temperatura  
IEC 331 3 časa 750 °C Gorionik trakasti dužine 610 mm
VDE 0472
Teil 814
20 min. do 3 časa 800 °C

 

MERENJE GUSTINE DIMA NASTALOG PRI SAGOREVANJU KABLOVA

 

IEC 1034

Merenje gustine dima se obavl,ja u metalnoj komori oblika kocke unutašnjih dimenzi,ja 3 m, u kojoj se vrši paljenje kablova. Izvor plarnena ,je alkoholna smeša. Fotometrijskim sistemom sa pisačem se utvrđuje svaka promena propuštene svetlosti.

 

Standard Vreme trajanja ispitivanja Uslovi ispitivanja
IEC 1034 Dok ne izgori 1 dm3 alkohola smeštenog u standardnom propisanoj posudi Uzorci dužine 1 m kondicionirani 16h- 23 +- 5°C
potpaljuju se alkoholnom smešom za remine 1 dm

 

 

ISPITlVANJE GASOVA OSLOBOĐENIH PRI GORENJU ELEKTRIČNH-KOTLOVA

ODREĐIVANJE KOLlČINE HALOGENIH GASOVA OSLOBOĐENIH PRI GORENJU POLIMERNIH MATERIJALA UZETIH SA KABLOVA

IEC 754-1
JUS N.CO.085

Ovom metodom se određuje količina halogenih kiselina, predstavljenih u obliku HCI koja se oslobađa pri sagorevanju 1g izolacionog materijala uzetog sa kabla. Sagorevanje se vrši u kvarcnoj posudi u kvarcnoj cevi 20 minuta na temperaturi 800 ? 10°C. Protok vazduha .je (6,6? 0,3) l/h. Gasovi se sprovode u ispiralice sa rastvorom NaOH. Sadrža,j HCI se određuje titraci,jom sa 0,1 mol rastvorom NH4CHS.

Standard Vreme trajanja ispitivanja

Uslovi ispitivanja

Temperatura Ostali uslovi
IEC 754-1 20 min. 800 +- 1°C Cevasta pec za spaljivanje uzoraka.
Protok vazduha (6,6 +- 0,3) l/h
JUS N.C0.085 20 min. 800 +- 10°C Cevasta pec za spaljivanje uzoraka.
Protok vazduha (6,6 +- 0,3) l/h

 

ISPITIVANJE KOROZIVNOSTI GASOVA KO.II SE OSLOBAĐAJU TOKOM GORENJA ELEKTRIČNIH KAIBLOVA MERENJEM pH VREDNOSTI I ELEKTRIČNE PROVODLJIVOSTI

 

IEC 754-2
NF C 20-453

Ovom se rnetodom ispituje korozivnost gasova oslobođenih sagorevanjem 1g uzorka izolaciotlog materijala užetog sa kabla. Sagorevanje se vrši u kvarcnoj posudi u kvarcno,j cevi na standardom propisanoj temperaturi. Gasovi se sprovode u ispiralice sa destilovanom vodom. Korozivnaost se daje merenjem p vrednosti i provodljivosti rastvora

 

Standard

Vreme trajanja ispitivanja Uslovi ispitivanja
Temperatura

Ostali uslovi

IEC 754 20 min 935 °C Cevasta pec za spaljivanje uzoraka. Protok vazduha 24,8 I/h
NF C 20-453 20 min. 800 °C Cevasta pec zaspaljivanje uzoraka. Protok vazduha (15 - 30) l/h

 

ODREĐIVANJE KISEONIČNOG INDEKSA

 

ASTM D2863
IEC 332-3

Kiseonični indeks je minimalna koncentraci,ja kiseonika izražena u zapreminskim procentima. U smeši kiseonika i azota, koja podržava gorenje materijala, pri uslovima utvrđenim u standardu. Ispitivanje se vrši na aparatu firme STANTON-REDCROFT.
Uzorak materijala kome se određuje kiseonični indeks dimenzija (50 X 6,5 X 3) mm mora da izgori u roku od 3 min. Procenat kiseonika koji je pomogao gorenje ovog uzorka uzima se kao kiseonični indeks.


sadrzaj.jpg (6737 bytes)